Phương pháp cân bằng phương trình hóa học cho phản ứng: P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Cân bằng phương trình hóa học là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong học tập và nghiên cứu hóa học. Việc có thể cân bằng một phương trình phản ứng hóa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về diễn biến của phản ứng, mà còn là tiền đề quan trọng để tính toán các thông số liên quan, như tỷ lệ các chất tham gia, năng suất phản ứng, v.v. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp cân bằng phương trình hóa học cho phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O.

Cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp thăng bằng electron

Cân bằng phương trình hóa học P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Một trong những phương pháp phổ biến để cân bằng phương trình hóa học là phương pháp thăng bằng electron. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc bảo toàn electron trong quá trình oxi hóa khử. Cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành các bước sau:

Xác định các chất tham gia phản ứng và sản phẩm

Trước tiên, chúng ta cần xác định rõ các chất tham gia phản ứng (phản ứng cơ bản) và các sản phẩm được tạo thành. Trong trường hợp này, phản ứng hóa học có dạng:

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố

Tiếp theo, chúng ta cần xác định số oxi hóa của các nguyên tố tham gia trong phản ứng. Số oxi hóa được xác định như sau:

 • Số oxi hóa của P là 0
 • Số oxi hóa của H là +1
 • Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5
 • Số oxi hóa của O trong HNO3 là -2
 • Số oxi hóa của H trong H3PO4 là +1
 • Số oxi hóa của O trong H3PO4 là -2
 • Số oxi hóa của N trong NO2 là +4
 • Số oxi hóa của O trong NO2 là -2
 • Số oxi hóa của H trong H2O là +1
 • Số oxi hóa của O trong H2O là -2

Xác định phản ứng oxi hóa khử

Từ việc xác định số oxi hóa, chúng ta có thể thấy rằng trong phản ứng này, P bị oxi hóa (số oxi hóa tăng từ 0 lên +5) và N trong HNO3 bị khử (số oxi hóa giảm từ +5 xuống +4).

Cân bằng phương trình bán phản ứng oxi hóa và khử

Dựa trên phản ứng oxi hóa khử xác định ở trên, chúng ta có thể viết phương trình bán phản ứng oxi hóa và khử như sau:

Phương trình bán phản ứng oxi hóa: P → H3PO4

Phương trình bán phản ứng khử: HNO3 + 3e- → NO2 + H2O

Cân bằng phương trình tổng thể

Để cân bằng phương trình tổng thể, chúng ta cần nhân các phương trình bán phản ứng với các hệ số thích hợp sao cho số electron được chuyển giao trong cả hai phản ứng bằng nhau. Trong trường hợp này, nhân phương trình bán phản ứng oxi hóa với 5 và phương trình bán phản ứng khử với 3, ta được:

5P → 5H3PO4 3(HNO3 + 3e- → NO2 + H2O)

Cộng các phương trình lại, ta được phương trình tổng thể cân bằng:

5P + 3HNO3 → 5H3PO4 + 3NO2 + 3H2O

Cân bằng phương trình phản ứng bằng cách chọn hệ số thích hợp

Phương pháp cân bằng phương trình hóa học bằng cách chọn hệ số thích hợp là một cách tiếp cận khác, dựa trên việc chọn các hệ số trước các chất tham gia và sản phẩm sao cho phương trình được cân bằng.

Xác định các nguyên tố cần cân bằng

Trước tiên, chúng ta cần xác định các nguyên tố cần được cân bằng trong phản ứng. Trong trường hợp này, các nguyên tố cần cân bằng là P, N, H và O.

Chọn hệ số thích hợp

Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn các hệ số thích hợp trước các chất tham gia và sản phẩm sao cho:

 • Số nguyên tử P trên 2 vế bằng nhau
 • Số nguyên tử N trên 2 vế bằng nhau
 • Số nguyên tử H trên 2 vế bằng nhau
 • Số nguyên tử O trên 2 vế bằng nhau

Với phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, chúng ta có thể chọn hệ số như sau:

P + 5HNO3 → 3H3PO4 + 2NO2 + 4H2O

Kiểm tra tính cân bằng của phương trình

Sau khi chọn các hệ số, chúng ta cần kiểm tra lại tính cân bằng của phương trình về số nguyên tử của các nguyên tố. Nếu các vế bằng nhau, phương trình đã được cân bằng.

Áp dụng hệ số nguyên tổng quát cân bằng phương trình

Ngoài các phương pháp trên, chúng ta cũng có thể áp dụng hệ số nguyên tổng quát để cân bằng phương trình hóa học. Phương pháp này dựa trên việc chọn các hệ số nguyên trước các chất tham gia và sản phẩm sao cho tổng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trên 2 vế bằng nhau.

Xác định số nguyên tử của các nguyên tố

Trước tiên, chúng ta cần xác định số nguyên tử của các nguyên tố trong phản ứng:

 • P: 1 nguyên tử
 • H: 4 nguyên tử trong HNO3, 9 nguyên tử trong H3PO4, 2 nguyên tử trong H2O
 • N: 1 nguyên tử trong HNO3, 2 nguyên tử trong NO2
 • O: 3 nguyên tử trong HNO3, 4 nguyên tử trong H3PO4, 2 nguyên tử trong NO2, 2 nguyên tử trong H2O

Chọn hệ số nguyên tổng quát

Dựa trên số nguyên tử của các nguyên tố, chúng ta có thể chọn các hệ số nguyên tổng quát như sau:

a.P + b.HNO3 → c.H3PO4 + d.NO2 + e.H2O

Thiết lập hệ phương trình

Để cân bằng phương trình, chúng ta cần thiết lập hệ phương trình với các ràng buộc sau:

 • Số nguyên tử P trên 2 vế bằng nhau: a = c
 • Số nguyên tử N trên 2 vế bằng nhau: b = 2d
 • Số nguyên tử H trên 2 vế bằng nhau: 4b = 9c + 2e
 • Số nguyên tử O trên 2 vế bằng nhau: 3b = 4c + 2d + 2e

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình trên, chúng ta có thể tìm được các giá trị của a, b, c, d, e như sau: a = c = 1 b = 5 d = 2 e = 4

Thay các giá trị này vào phương trình ban đầu, ta được phương trình cân bằng:

P + 5HNO3 → 3H3PO4 + 2NO2 + 4H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng

Để hiểu rõ hơn về cơ chế của phản ứng, chúng ta cũng cần xác định số oxi hóa của các nguyên tố tham gia. Việc này giúp chúng ta nhận biết các chất bị oxi hóa và khử trong quá trình phản ứng.

Xác định số oxi hóa của P

Số oxi hóa của P thay đổi từ 0 trong chất ban đầu lên +5 trong sản phẩm H3PO4. Điều này cho thấy P đã bị oxi hóa trong quá trình phản ứng.

Xác định số oxi hóa của N

Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5, giảm xuống +4 trong sản phẩm NO2. Như vậy, N đã bị khử trong quá trình phản ứng.

Xác định số oxi hóa của H và O

Số oxi hóa của H luôn là +1, còn số oxi hóa của O luôn là -2 trong các chất tham gia và sản phẩm. Điều này cho thấy H và O không bị thay đổi số oxi hóa trong quá trình phản ứng.

Sử dụng phương pháp đại số để cân bằng phương trình

Ngoài các phương pháp trên, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp đại số để cân bằng phương trình hóa học. Phương pháp này dựa trên việc lập hệ phương trình đại số để xác định các hệ số thích hợp.

Xác định các biến và phương trình

Trong phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, chúng ta có thể xác định các biến như sau:

 • x: hệ số trước P
 • y: hệ số trước HNO3
 • z: hệ số trước H3PO4
 • w: hệ số trước NO2
 • v: hệ số trước H2O

Từ đó, chúng ta có thể lập các phương trình đại số:

 • Phương trình cân bằng nguyên tử P: x = z
 • Phương trình cân bằng nguyên tử N: y = 2w
 • Phương trình cân bằng nguyên tử H: 4y = 9z + 2v
 • Phương trình cân bằng nguyên tử O: 3y = 4z + 2w + 2v

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình trên, chúng ta có thể tìm được các giá trị của x, y, z, w, v như sau: x = z = 1 y = 5 w = 2 v = 4

Thay các giá trị này vào phương trình ban đầu, ta được phương trình cân bằng:

P + 5HNO3 → 3H3PO4 + 2NO2 + 4H2O

Cân bằng phản ứng dựa trên định luật bảo toàn khối lượng

Ngoài các phương pháp trên, chúng ta cũng có thể cân bằng phương trình hóa học dựa trên định luật bảo toàn khối lượng. Theo định luật này, tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng phải bằng tổng khối lượng của các sản phẩm.

Tính toán khối lượng các chất tham gia và sản phẩm

Trước tiên, chúng ta cần tính toán khối lượng của các chất tham gia và sản phẩm dựa trên công thức hóa học và khối lượng nguyên tử tương ứng.

Khối lượng các chất tham gia:

 • P: 30,97 g/mol
 • HNO3: 63,01 g/mol

Khối lượng các sản phẩm:

 • H3PO4: 97,99 g/mol
 • NO2: 46,01 g/mol
 • H2O: 18,02 g/mol

Cân bằng phương trình dựa trên bảo toàn khối lượng

Dựa trên định luật bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng của các chất tham gia phải bằng tổng khối lượng của các sản phẩm. Vì vậy, chúng ta có thể thiết lập phương trình cân bằng như sau:

30,97x + 63,01y = 97,99z + 46,01w + 18,02v

Giải phương trình trên với các giá trị hệ số tìm được từ các bước trước, ta có thể xác định được giá trị cụ thể của x, y, z, w, v để cân bằng phản ứng dựa trên định luật bảo toàn khối lượng.

Ứng dụng phương pháp ion electron để lập phương trình hóa học

Phương pháp ion electron, hay còn gọi là phương pháp oxi-hoá khử, là một phương pháp tiện lợi để cân bằng phương trình hóa học. Phương pháp này dựa trên việc xác định các quá trình oxi-hoá và khử trong phản ứng.

Xác định quá trình oxi-hoá và khử

Trong phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, chúng ta có thể xác định các quá trình oxi-hoá và khử như sau:

 • P: oxi-hoá từ 0 lên +5
 • N trong HNO3: khử từ +5 xuống +4
 • O trong HNO3: oxi-hoá từ -2 lên 0
 • O trong H2O: khử từ -2 xuống -1

Lập phương trình ion electron

Dựa trên các quá trình oxi-hoá và khử trên, chúng ta có thể lập phương trình ion electron để cân bằng phản ứng. Bằng cách xác định số electron trao đổi trong mỗi quá trình, chúng ta có thể cân bằng phản ứng theo nguyên tắc bảo toàn electron.

Giải phương trình ion electron

Sau khi lập phương trình ion electron, chúng ta có thể giải hệ phương trình để tìm ra các hệ số thích hợp cho phản ứng. Việc này giúp chúng ta cân bằng phản ứng một cách chính xác và logic dựa trên quy luật oxi-hoá khử.

Những lưu ý khi cân bằng phương trình phản ứng hóa học

Khi cân bằng phương trình phản ứng hóa học, có một số điều cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác và logic của quá trình cân bằng. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Đảm bảo cân bằng nguyên tử

Quá trình cân bằng phải đảm bảo rằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trên cả hai vế của phản ứng phải bằng nhau. Điều này giúp duy trì sự bền vững và logic của phản ứng hóa học.

Xác định số oxi hóa chính xác

Việc xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng là rất quan trọng để hiểu rõ về cơ chế của quá trình oxi-hoá khử. Đảm bảo rằng bạn đã xác định đúng số oxi hóa để cân bằng phản ứng một cách chính xác.

Sử dụng phương pháp phù hợp

Có nhiều phương pháp khác nhau để cân bằng phương trình hóa học, vì vậy hãy chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Đôi khi, việc kết hợp nhiều phương pháp cũng có thể giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Kiểm tra lại kết quả

Sau khi cân bằng phản ứng, hãy kiểm tra lại kết quả bằng cách đếm số nguyên tử của mỗi nguyên tố và xác định số oxi hóa của chúng. Điều này giúp đảm bảo rằng phương trình đã được cân bằng đúng và logic.

Ví dụ về cân bằng phương trình phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Để minh họa cho quá trình cân bằng phương trình hóa học, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp đã trình bày vào ví dụ cụ thể sau:

Phản ứng: P + 5HNO3 → 3H3PO4 + 2NO2 + 4H2O

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng phương pháp cân bằng phương trình hóa học bằng cách chọn hệ số thích hợp dựa trên số nguyên tử của các nguyên tố, xác định số oxi hóa của từng nguyên tố, sử dụng phương pháp đại số và định luật bảo toàn khối lượng để cân bằng phản ứng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các phương pháp cân bằng phương trình hóa học cho phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O. Từ việc chọn hệ số thích hợp, xác định số oxi hóa của các nguyên tố, sử dụng phương pháp đại số, đến áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và phương pháp ion electron, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về quá trình cân bằng phản ứng hóa học một cách logic và chính xác. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách cân bằng phương trình hóa học và áp dụng kiến thức này vào thực hành môn học của mình.