Những thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online cập nhật

Bài viết dưới đây của Luật Hòa Nhựt sẽ trình bày về Những thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online cập nhật.

1. Tổng hợp 03 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/12/2023

Có 03 thủ tục sẽ được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 01/12/2023, bao gồm:

1. Thủ tục đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

Theo Điều 1 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng các mức thu phí như sau:

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC.

Cụ thể, mức phí như sau:

- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 4.500.000 đồng (từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025) và 5.000.000 đồng (từ 01/01/2026).

- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình: 3.600.000 đồng (từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025) và 4.000.000 đồng (từ 01/01/2026).

- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 3.150.000 đồng (từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025) và 3.500.000 đồng (từ 01/01/2026).

- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.800.000 đồng (từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025) và 2.000.000 đồng (từ 01/01/2026).

2. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở:

Theo Điều 4 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN) sẽ được áp dụng các mức thu phí như sau:

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.

3. Thủ tục cấp giấy phép lái xe:

Theo Điều 8 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

2. Tổng hợp 04 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024

Có tổng cộng 04 thủ tục sẽ được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 01/01/2024, bao gồm:

4. Thủ tục đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

Theo Điều 2 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến, mức phí sẽ được áp dụng như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).

Cụ thể, mức phí như sau:

- Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 13.500.000 đồng (từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2025) và 15.000.000 đồng (từ 01/01/2026).

5. Thủ tục yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

Theo Điều 3 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức và cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến, mức phí sẽ được áp dụng như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

6. Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu:

Theo Điều 5 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến, mức phí sẽ được áp dụng như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Cụ thể, mức lệ phí như sau:

Nội dung

Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

(Đồng/lần cấp)

Mức thu từ ngày 01/01/2026

(Đồng/lần cấp)

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

 

 

- Cấp mới

180.000

200.000

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

400.000

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

90.000

100.000

7. Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

Theo Điều 5 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, trong trường hợp tổ chức nộp hồ sơ để yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hoặc nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ để đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

  • Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, mức thu lệ phí sẽ áp dụng ở mức 80% (tám mươi phần trăm) so với mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.
  • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, mức thu lệ phí sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

3. Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin từ 01/12/2023

Theo Điều 7 của Thông tư 63/2023/TT-BTC, mức thu phí xác thực thông tin công dân và khai thác kết quả thông tin sẽ được quy định như sau:

  • Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, sẽ áp dụng mức thu phí 50% (năm mươi phần trăm) so với mức thu phí được quy định tại Mục I trong Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.
  • Từ ngày 01/01/2026 trở đi, mức thu phí sẽ được quy định theo Mục I trong Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.

Cụ thể, mức thu phí sẽ được áp dụng cho các loại công việc như sau:

Nội dung công việc thu phí

Mức thu từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025
(đồng/trường thông tin)

Mức thu
(đồng/trường thông tin)

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01)

500

1.000

Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02)

500

1.000

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03)

500

1.000

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04)

500

1.000

Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05)

500

1.000

Công ty Luật Hòa Nhựt xin gửi đến quý vị những thông tin quý báu và chân thành biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ của quý vị. Chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu và sẵn sàng hỗ trợ trong mọi vấn đề pháp lý hoặc thắc mắc mà quý vị có thể gặp phải. Quý vị có thể dễ dàng liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua hotline 1900.868644. Để nhận được sự tư vấn chi tiết và đáng tin cậy hơn, quý vị cũng có thể gửi yêu cầu và thắc mắc của mình thông qua địa chỉ email: luathoanhut.vn@gmail.com. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý yêu cầu của quý vị một cách nhanh chóng và đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của quý vị. Chúng tôi luôn trân trọng mọi đóng góp quý báu từ phía quý vị, và chúng là động viên quý báu để chúng tôi phục vụ và hỗ trợ tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ quý báu của quý vị, và chúng tôi hy vọng có cơ hội được phục vụ quý vị trong tương lai.