Tư vấn luật chứng khoán

Khái niệm lưu ký chứng khoán được hiểu như thế nào?

Khái niệm lưu ký chứng khoán được hiểu như thế nào?

25/11/2024 04:40:56

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.