Tư vấn luật lao động

Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất

Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất

09/05/2024 17:47:23

Bộ luật Lao động 2019 là bản sửa đổi và bổ sung mới nhất của Luật Lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Bộ luật này quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong quan hệ lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.