TỪ DIỂN PHÁP LUẬT

    Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là gì?

    Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là gì?

    07/01/2024 15:33:39

    Quỹ đất được dành riêng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là diện tích đất được quy định trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Việc xác định và quản lý quỹ đất này thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tại cấp tỉnh, theo các kế hoạch đã được phê duyệt.