Mẫu quy chế làm việc chi bộ mới nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Việc xây dựng và triển khai một quy chế làm việc chi bộ hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi tổ chức Đảng. Đây không chỉ là công cụ để nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính kỷ luật và trách nhiệm của các đảng viên, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của chi bộ. Trong bối cảnh các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ngày càng phức tạp, việc xây dựng một mẫu quy chế làm việc chi bộ mới nhất cho nhiệm kỳ 2020-2025 là điều cần thiết.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc một mẫu quy chế làm việc chi bộ mới nhất, bao gồm các nội dung cốt lõi, quy định chi tiết về chế độ họp định kỳ, trách nhiệm của từng đảng viên, quy trình triển khai và thực hiện, phương pháp giám sát, đánh giá, những điểm mới so với nhiệm kỳ trước, vai trò của quy chế, hướng dẫn lập và ban hành, cũng như những lưu ý quan trọng khi xây dựng quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung cốt lõi trong quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 - Lưu trữ - Nguyễn Hữu Quyền - Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Một quy chế làm việc chi bộ hiệu quả cần bao gồm các nội dung cốt lõi sau:

3.1. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của chi bộ

 • Nguyên tắc tập trung dân chủ: Mọi quyết định của chi bộ đều phải được thảo luận, quyết định tập thể theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Nguyên tắc tự phê bình và phê bình: Chi bộ cần khuyến khích và tạo điều kiện để các đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.
 • Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất: Chi bộ cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân, làm cơ sở vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng.
 • Nguyên tắc trách nhiệm giải trình: Các đảng viên và tổ chức đảng trong chi bộ phải chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt động, quyết định của mình.

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ

 • Chức năng chính trị: Chi bộ là tổ chức cơ sở của Đảng, đại diện cho sự lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng.
 • Chức năng tổ chức: Chi bộ có nhiệm vụ tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng tại cơ sở.
 • Chức năng giáo dục, rèn luyện đảng viên: Chi bộ có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.
 • Chức năng đại diện, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của quần chúng: Chi bộ là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân lên cấp ủy cấp trên.

3.3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của chi bộ

 • Cơ cấu tổ chức: Chi bộ bao gồm Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ và các đảng viên trong chi bộ.
 • Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ: Bí thư, Phó Bí thư chi bộ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, đạo đức và có trách nhiệm cụ thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ.
 • Quyền hạn, trách nhiệm của các đảng viên: Mỗi đảng viên trong chi bộ đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào hoạt động của chi bộ, chấp hành nghiêm túc các quyết định của chi bộ.

3.4. Nội dung hoạt động chủ yếu của chi bộ

 • Học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng: Chi bộ tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện trong cơ sở.
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động: Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện: Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ sở.
 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên: Chi bộ tạo điều kiện và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quy định chi tiết về chế độ họp định kỳ của chi bộ

4.1. Họp chi bộ định kỳ

 • Tần suất họp: Chi bộ họp định kỳ ít nhất 01 tháng/lần.
 • Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên trong chi bộ, đại diện tổ chức đoàn thể và các thành phần khác theo yêu cầu của công tác.
 • Nội dung họp: Triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của chi bộ.
 • Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến (nếu cần thiết).

4.2. Họp chi uỷ định kỳ

 • Tần suất họp: Chi uỷ họp định kỳ ít nhất 02 tuần/lần.
 • Thành phần tham dự: Bí thư, Phó Bí thư và các uỷ viên chi uỷ.
 • Nội dung họp: Triển khai, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đánh giá, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ; chuẩn bị nội dung họp chi bộ.
 • Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến (nếu cần thiết).

4.3. Họp đảng viên định kỳ

 • Tần suất họp: Họp đảng viên ít nhất 03 tháng/lần.
 • Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên trong chi bộ.
 • Nội dung họp: Thông báo, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; bàn và quyết định các vấn đề quan trọng.
 • Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến (nếu cần thiết).

4.4. Họp đột xuất

Ngoài các cuộc họp định kỳ, chi bộ có thể tổ chức họp đột xuất khi có những vấn đề quan trọng, cấp bách cần giải quyết. Thành phần, nội dung và hình thức tổ chức họp đột xuất do chi bộ quyết định căn cứ tình hình cụ thể.

Trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện quy chế làm việc chi bộ

5.1. Trách nhiệm chung của các đảng viên

 • Nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, công việc được phân công.
 • Chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác.
 • Phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình trong hoạt động của chi bộ.

5.2. Trách nhiệm cụ thể của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ

 • Bí thư chi bộ:
  • Chịu trách nhiệm chính về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ.
  • Triệu tập và chủ trì các cuộc họp chi bộ, chi uỷ.
  • Phân công nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc các đảng viên thực hiện.
  • Báo cáo với cấp uỷ cấp trên về tình hình, kết quả hoạt động của chi bộ.
 • Phó Bí thư chi bộ:
  • Giúp Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ.
  • Thay mặt Bí thư chi bộ điều hành các hoạt động của chi bộ khi Bí thư vắng mặt.
  • Phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể theo sự phân công của Bí thư chi bộ.

5.3. Trách nhiệm của các uỷ viên chi uỷ

 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp chi uỷ, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên trong chi bộ.
 • Báo cáo, tham mưu với Bí thư chi bộ về tình hình, kết quả hoạt động của chi bộ.

Quy trình cụ thể để triển khai và thực hiện quy chế làm việc chi bộ

6.1. Xây dựng dự thảo quy chế

 • Thành lập Tổ soạn thảo quy chế do Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng.
 • Tổ soạn thảo tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định về quy chế làm việc của chi bộ.
 • Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo quy chế, bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ.

6.2. Lấy ý kiến đóng góp

 • Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đảng viên trong chi bộ về dự thảo quy chế.
 • Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo quy chế trên cơ sở ý kiến đóng góp.

6.3. Thông qua và ban hành quy chế

 • Tổ chức họp chi bộ để thảo luận và thông qua dự thảo quy chế.
 • Bí thư chi bộ ký ban hành quy chế

  Phương pháp giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế làm việc chi bộ

7.1. Giám sát thường xuyên

 • Đánh giá công tác hàng tháng: Bí thư chi bộ tiến hành đánh giá công tác của các tổ, cá nhân trong chi bộ hàng tháng để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo quy chế.
 • Kiểm tra đột xuất: Có thể tổ chức kiểm tra đột xuất để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ quy chế của các đảng viên.

7.2. Đánh giá kết quả

 • Tổ chức họp đánh giá: Chi bộ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, đánh giá hiệu quả công tác của từng đảng viên.
 • Xây dựng báo cáo đánh giá: Bí thư chi bộ xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế và công tác của chi bộ để báo cáo cấp uỷ cấp trên.

7.3. Phản hồi và điều chỉnh

 • Phản hồi kịp thời: Sau khi đánh giá, cần có phản hồi kịp thời đối với những đảng viên có kết quả không đạt yêu cầu.
 • Điều chỉnh hướng dẫn: Dựa vào kết quả đánh giá, cần điều chỉnh hướng dẫn, đào tạo để cải thiện hiệu quả thực hiện quy chế của chi bộ.

Những điểm mới trong quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 so với nhiệm kỳ trước

8.1. Tăng cường tính minh bạch

 • Quy chế mới đặt ra yêu cầu về tính minh bạch cao hơn, đảm bảo mọi hoạt động của chi bộ được công khai, minh bạch đối với tất cả đảng viên.
 • Thông tin về các cuộc họp, quyết định, kế hoạch hoạt động của chi bộ được công bố rộng rãi.

8.2. Tăng cường trách nhiệm cá nhân

 • Quy chế mới đề cao trách nhiệm cá nhân của từng đảng viên, đặt ra các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công tác của mỗi cá nhân.
 • Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng chức danh trong chi bộ.

8.3. Đổi mới trong phương pháp làm việc

 • Quy chế mới khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong phương pháp làm việc của chi bộ, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và tổ chức hoạt động.
 • Khuyến khích đảng viên tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn.

Vai trò của quy chế làm việc chi bộ đối với sự phát triển của chi bộ

Quy chế làm việc chi bộ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, tổ chức và quản lý hoạt động của chi bộ. Bằng cách xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên, quy chế giúp tạo ra sự linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động hàng ngày của chi bộ. Ngoài ra, quy chế còn giúp:

 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng.
 • Tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân, nâng cao năng lực của đảng viên.
 • Định hình mục tiêu, chiến lược phát triển của chi bộ trong nhiệm kỳ.

Quy chế làm việc chi bộ không chỉ là tài liệu quy định mà còn là công cụ quản lý, định hình văn hóa tổ chức và góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của chi bộ.

Hướng dẫn cụ thể về cách lập và ban hành quy chế làm việc chi bộ

Để lập và ban hành quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, các bước sau đây cần được thực hiện:

 1. Xác định nhu cầu: Xác định nhu cầu, mục tiêu cần đạt được thông qua việc lập quy chế làm việc chi bộ.
 2. Thành lập tổ soạn thảo: Thành lập tổ soạn thảo quy chế với sự chỉ đạo của Bí thư chi bộ.
 3. Soạn thảo và lấy ý kiến: Soạn thảo dự thảo quy chế và tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các đảng viên.
 4. Thảo luận và thông qua: Tổ chức họp chi bộ để thảo luận, điều chỉnh và thông qua quy chế.
 5. Ban hành: Bí thư chi bộ ký ban hành quy chế và đưa vào thực hiện.

Việc lập và ban hành quy chế làm việc chi bộ cần sự chặt chẽ, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả trong quản lý và tổ chức hoạt động của chi bộ.

Những lưu ý quan trọng khi xây dựng quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Khi xây dựng quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cần lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo tính minh bạch, công bằng và minh bạch trong quy trình xây dựng quy chế.
 • Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên và chức danh trong chi bộ.
 • Khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong phương pháp làm việc của chi bộ.
 • Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng với biến đổi của môi trường hoạt động.

Việc xây dựng quy chế làm việc chi bộ cần được thực hiện một cách cẩn thận, chuẩn xác để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và tổ chức hoạt động của chi bộ.

Kết luận

Trong bối cảnh nhiệm kỳ 2020-2025, việc lập và thực hiện quy chế làm việc chi bộ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, tổ chức và quản lý hoạt động của chi bộ. Quy chế không chỉ là tài liệu quy định mà còn là công cụ quản lý, định hình văn hóa tổ chức và góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của chi bộ. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc chi bộ cần được thực hiện một cách cẩn thận, chuẩn xác để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và tổ chức hoạt động của chi bộ, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của Đảng và đất nước.

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email luathoanhut.vn@gmail.com để được giải đáp. Trân trọng!