Thông tư 14/2023/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT

Thông tư 14/2023/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. Để biết thêm chi tiết thông tin về vấn đề này, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hòa Nhựt.

1. Thuộc tính thông tư 14/2023/TT-BTC

Thông tư mang số hiệu 14/2023/TT-BTC được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Công thương dựa trên cả cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Cụ thể theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và căn cứ vào một số văn bản pháp lý như: Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Thông tư 14/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì các điều khoản của Thông tư được thi hành và những tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Thông tư có phạm vi nằm trong phạm vi của những văn bản pháp luật mà Thông tư này thay thế, bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

2. Nội dung thông tư 14/2023/TT-BTC

=> Tải nội dung Thông tư 14/2023/TT-BTC tại đây.

Nội dung thông tư bao gồm 3 điều khoản quy định về một số thông tin như sau:

- Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. 

Bãi bỏ toàn bộ quy định của Thông tư tức là việc hủy bỏ hoặc loại bỏ toàn bộ các quy định hoặc hướng dẫn trong một Thông tư. Thông tư thường là một văn bản pháp lý hoặc quy định ban hành bởi một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền để hướng dẫn về việc thực thi các luật, quy định, hoặc chính sách cụ thể. Khi một quyết định được đưa ra để bãi bỏ toàn bộ quy định của Thông tư đó có nghĩa rằng tất cả các quy định, hướng dẫn, và điều khoản nằm trong Thông tư đó sẽ không còn hiệu lực hoặc giữ giá trị pháp lý nào. Việc này thường đòi hỏi sự can thiệp từ phía cơ quan chính trị hoặc pháp lý có thẩm quyền để ban hành quyết định hoặc dự thảo pháp lệnh mới để chính thức bãi bỏ toàn bộ Thông tư đó. Lý do để bãi bỏ toàn bộ quy định của một Thông tư có thể là vì các quy định đó đã trở nên không còn cần thiết, đã thay thế bằng quy định mới, hoặc không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Quyết định này thường được đưa ra sau quá trình xem xét, đánh giá, hoặc thay đổi về chính sách hoặc hình thức quản lý được áp dụng.

- Điều 2. Về hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 thì Thông tư này có hiệu lực thi hành và văn bản bị bãi bỏ sẽ hết hiệu lực thi hành.

Khi một Thông tư (hoặc văn bản pháp lý khác) có hiệu lực thi hành và sau đó bị bãi bỏ, điều đó có nghĩa là từ thời điểm bãi bỏ, Thông tư đó không còn có giá trị pháp lý nào và không còn hiệu lực thi hành. Các quy định, hướng dẫn và điều khoản trong Thông tư đó không còn được áp dụng và thực thi. Nói cách khác, bãi bỏ một Thông tư có nghĩa là nó không còn có khả năng ảnh hưởng đến quyền, trách nhiệm hoặc hành vi của người dân, tổ chức hoặc các bên liên quan nữa. Bãi bỏ thường được thực hiện thông qua quyết định của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền, và việc này thường được công bố công khai để mọi người biết. Việc bãi bỏ có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm việc thay thế Thông tư đó bằng văn bản pháp lý mới, thay đổi chính sách, hoặc vì Thông tư không còn phù hợp với tình hình hiện tại hoặc đã trở nên lỗi thời.

- Điều 3. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành thì Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Khi Thông tư có hiệu lực thi hành, nghĩa là từ ngày đó, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phải tuân thủ và thực hiện tất cả các quy định, hướng dẫn và điều khoản được quy định trong Thông tư đó. Họ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu mà Thông tư đặt ra, và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Nếu các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân không tuân thủ và không thi hành các quy định trong Thông tư, họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm các biện pháp xử lý hành vi vi phạm, phạt tiền, hoặc các hình thức trừng phạt khác mà luật định. Tuân thủ Thông tư là một phần quan trọng trong việc thực thi pháp luật và đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định pháp luật trong xã hội.

3. Tại sao lại bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BTC ?

Việc bãi bỏ quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện có thể có nhiều nguyên nhân và lý do khác nhau tùy thuộc vào tình hình và chính trị kinh tế của từng quốc gia. Dưới đây là một số lý do có thể nói đến khi quyết định thay đổi hoặc bãi bỏ các quy định liên quan đến thủy điện:

+ Quy định tại Thông tư 43/2012/TT-BTC đã không còn  phù hợp hoặc không hiệu quả với tình hình hiện tại. Lỗi thời có thể liên quan đến các quy định đã trở nên không còn phù hợp với công nghệ mới, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội, hoặc không còn thích hợp trong bối cảnh chính trị và kinh tế mới. Việc bãi bỏ quy định do lỗi thời thường được thực hiện để cải thiện tính hiệu quả, tối ưu hóa sự quản lý tài nguyên, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp và cá nhân, và thích nghi với những thay đổi trong xã hội và công nghệ.

+ Cải thiện môi trường kinh doanh: Một quốc gia có thể muốn giảm quy định để thu hút đầu tư từ các công ty trong và ngoài nước, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho việc phát triển dự án thủy điện và tăng cường sự phát triển kinh tế.

+ Ưu tiên năng lượng tái tạo: Một số quốc gia có mục tiêu đặt ra trong việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Bãi bỏ một số quy định có thể thúc đẩy sự phát triển của thủy điện và năng lượng tái tạo khác.

+ Tối ưu hóa quản lý nguồn tài nguyên: Việc thay đổi quy định có thể được thực hiện để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tự nhiên, chẳng hạn như sử dụng sông và nguồn nước một cách hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia.

+ Giảm chi phí và thời gian: Việc bỏ đi một số quy định có thể giúp giảm chi phí và thời gian cần thiết cho việc xây dựng và vận hành dự án thủy điện. Sự cần thiết trong tình hình khẩn cấp: Trong một số tình huống, chẳng hạn như tình hình khẩn cấp về cung cấp năng lượng, quốc gia có thể quyết định bãi bỏ một số quy định để nhanh chóng triển khai các dự án thủy điện.

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email [email protected] để được giải đáp. Trân trọng!