Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2024

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là một trong các loại chứng từ nhằm xác thực việc cá nhân, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo quy định. Luật Hòa Nhựt xin cung cấp mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất qua bài tư vấn dưới đây.

1. Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là gì?

Căn cứ vào khoản 14 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì ngân sách nhà nước được hiểu là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Theo quy định pháp luật thì hiện nay có 02 hình thức nộp tiền thuế là nộp trực tiếp và nộp online. Trong đó:

- Nộp trực tiếp: Là hình thức người nộp ra ngân hàng được cơ quan thuế ủy quyền thu ngân sách để lấy mẫu và nộp tiền.

- Nộp online: Là việc người nộp sẽ truy cập qua website của Tổng cục thuế để nộp tiền. 

Trong trường hợp công ty nộp thuế trực tiếp thì doanh nghiệp soạn mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc Nhà nước để mang đến cơ quan thuế nộp thuế. 

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-02/NS được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa) là mẫu được đề ra để thực hiện các nội dung theo yêu cầu và cũng chính là một trong các loại chứng từ nhằm xác thực việc cá nhân, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo quy định.

 

2. Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 Tiền mặt □       Chuyển Khoản □

Loại tiền:  VND □       USD □          Khác: …...

Mã hiệu:

Số: 

Số tham chiếu(1): …

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần Thiên Long                   Mã số thuế: 0321019xxx

Địa chỉ: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Người nộp thay: 

Địa chỉ: ...................................  Quận/Huyện: …………………… Tỉnh,TP:............

Đề nghị NH/ KBNN: Ngân hàng Vietcombank trích TK số: 0987654xxx

hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:        

 TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: …………………………   Tỉnh, TP: ...................

Mở tại NH ủy nhiệm thu: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - MB Bank

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các Khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu Mục

 1

 

 Q4/2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4/2022

 

4.000.000 

754 

1052 

 2

 

 00/CN/2022

Lệ phí môn bài (bậc 2) 

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2022 

 

2.000.000 

754 

 2863

 

Tổng cộng

 

 6.000.000

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Sáu triệu đồng.

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: …………………….

 

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 31 tháng 01 năm 2023

Người nộp tiềnKế toán trưởngThủ trưởng đơn vịThủ quỹKế toánKế toán trưởng
(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

 

3. Hướng dẫn cách kê khai mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Người nộp thuế chọn nộp tiền theo một trong hai trường hợp: “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai thông tin cụ thể trên mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn như sau:

(1) Thông tin loại tiền nộp thuế

- Chọn ô “VND” trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam.

- Chọn ô “USD” hoặc ghi thông tin loại ngoại tệ khác trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác theo quy định của pháp luật.

(2) Thông tin về người nộp thuế và người nộp thay

- Trường hợp chọn “Lập giấy nộp tiền”, hệ thống tự động hiển thị thông tin người nộp thuế, gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo tài Khoản đăng nhập.

- Trường hợp chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”, hệ thống tự động hiển thị thông tin người nộp thay, gồm: tên, địa chỉ của người nộp thay theo tài Khoản đăng nhập.

Người nộp thay phải kê khai thông tin của người nộp thuế, gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế.

(3) Thông tin ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước và tài Khoản trích tiền nộp thuế

Chọn ngân hàng và tài Khoản theo danh sách đã đăng ký để nộp thuế điện tử.

(4) Thông tin nộp ngân sách nhà nước

Người nộp thuế chọn ô “TK thu NSNN” hoặc “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” như sau:

- Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các Khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các Khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

- Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

(5) Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước

Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu trên danh Mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh Mục do hệ thống cung cấp.

Cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu ngân sách là cơ quan kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan quản lý thu.

Trường hợp cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu không đồng cấp với cơ quan quản lý thu, cơ quan quản lý thu có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước phù hợp.

(6) Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

(7) Thông tin tên cơ quan quản lý thu

Hệ thống sẽ tự động hiển thị tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Trường hợp Khoản thu thuộc cơ quan thuế khác quản lý, người nộp thuế chọn lại tên cơ quan quản lý thu trong danh Mục cơ quan thuế.

(8) Thông tin về Khoản nộp ngân sách nhà nước

Người nộp truy vấn Khoản phải nộp trên hệ thống nộp thuế điện tử và chọn một hoặc một số Khoản nộp trong danh sách Khoản nộp được hiển thị trên hệ thống. Người nộp thuế có thể sửa thông tin số tiền của từng Khoản nộp.

Trường hợp phát sinh Khoản nộp chưa có trong danh sách các Khoản phải nộp hiển thị trên hệ thống, người nộp vào danh Mục “Các Khoản nộp ngân sách nhà nước” để chọn Khoản nộp phù hợp và khai thông tin về số tiền nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp nộp thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, Khoản nộp khác liên quan đến đăng ký tài sản, người nộp kê khai thêm thông tin trong ô nội dung Khoản nộp ngân sách nhà nước như: địa chỉ căn nhà, lô đất; loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tàu thuyền, ô tô, xe máy.

Trường hợp nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền, người nộp kê khai thêm thông tin tên cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản.

(9) Hoàn thành lập chứng từ nộp thuế

Người nộp thực hiện ký điện tử vào ít nhất 1 trong 3 vị trí của người nộp tiền/ kế toán trưởng/ thủ trưởng đơn vị và gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trên hệ thống nộp thuế điện tử.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.868644 hoặc gửi email trực tiếp tại: luathoanhut.vn@gmail.com để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hòa Nhựt.