Tư vấn luật đấu thầu

Vai trò của tổ chức khi tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Vai trò của tổ chức khi tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

09/01/2024 15:01:11

Đầu tiên, tổ chức có thể tham gia dưới vai trò Chủ đầu tư. Trong vai trò này, họ là những tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và quản lý các nhà thầu để thực hiện các dự án. Chủ đầu tư có nhiệm vụ xác định nhu cầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tiến hành đấu thầu, ký kết hợp đồng và giám sát tiến độ thực hiện dự án.